Privacyverklaring website 

1. Introductie 

Deze privacyverklaring van Considerati B.V. heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Considerati B.V. gevestigd te Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, hierna Considerati, of wij.  

In deze privacyverklaring staat hoe wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn met betrekking tot uw privacy. Informatie in deze verklaring proberen wij zo helder en leesbaar mogelijk te maken.  

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Considerati verzamelt en verwerkt via: 

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website(s) en de daarop aangeboden diensten.  

3. Cookies 

Onze Websites maken gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie hier onze cookieverklaring. 

4. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens? 

Considerati is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die binnen deze privacyverklaring vallen. Onze contactgegevens zijn: 

Considerati B.V. 
Postbus 76949 
1070 KE Amsterdam 
Tel: 020-737 0069 

5. Welke persoonsgegevens verzamelt Considerati? 

Considerati verzamelt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u een factsheet of White paper downloadt, u ons verzoekt tot een kennismaking of offerte, of wanneer u zich via het inschrijfformulier aanmeldt voor een van onze opleidingen. Considerati verwerkt de volgende gegevens: 

 • persoonlijke details (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer); 
 • bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, btw-nummer, bankgegevens); 
 • accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord); 
 • gegevens over uw bestelling (status van uw bestelling, prijs van uw bestelling); 
 • marketingsvoorkeuren (of u aangegeven heeft geen marketing te willen ontvangen); 
 • uw surfgedrag op onze website waar onder cookies, zie ook onze cookieverklaring; 
 • persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons. 

 6. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • het leveren van onze diensten;  
 • het leveren van informatie over Considerati en haar diensten in de vorm van nieuwsbrieven en kennisdocumenten; 
 • om contact met u op te nemen om vragen te beantwoorden; 
 • voor recruitment, zie ook onze privacyverklaring speciaal voor recruitment; 
 • het registreren van uw inschrijving van desbetreffende opleiding en u uit te nodigen voor de (online) opleiding; 
 • voor het versturen van facturen;   
 • het verbeteren van onze website. 

7. Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd? 

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet naast een doeleinde, ook een grondslag hebben. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:  

1. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Considerati 

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Considerati wanneer u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van onze diensten.  

2. Wettelijke verplichting 

We zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.  

3. Gerechtvaardigd belang 

We verwerken uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals: 

 • het belang van Considerati om een duurzame relatie met u te behouden en u onze producten en diensten aan te bieden; 
 • het belang van Considerati om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van analyses; 
 • het belang van Considerati om uw vragen te beantwoorden. 

De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken, wij staken dan de verwerking. Zie voor meer informatie paragraaf 12.  

4. Toestemming 

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Zie voor meer informatie paragraaf 12.  

8. Worden mijn gegevens verstrekt aan derden? 

In overeenstemming met deze privacyverklaring en voor zover dat bij de wet is toegestaan, kan Considerati gebruik maken van derde partijen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van derde partijen bij het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het aanbieden van opleidingen en het opstellen van offertes. Wij maken gebruik van de volgende derde partijen: 

 • platforms voor het aanbieden van onze digitale leeromgeving; 
 • software voor het versturen van onze nieuwsbrieven; 
 • IT-leveranciers; 
 • facturatiediensten.  

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens op instructie van Considerati verwerkt, fungeert deze partij als verwerker voor Considerati. We sluiten een (verwerkers)overeenkomst met dergelijke verwerkers over de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomsten bevatten verplichtingen en maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens - in lijn met de AVG -adequaat beveiligd worden en uitsluitend aan de gegevensverwerker worden verstrekt om ons diensten te verlenen. 

9. Worden mijn persoonsgegevens buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte verwerkt? 

We proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Soms is het noodzakelijk dat wij uw gegevens verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Unie of EER gevestigd zijn om onze diensten uit te voeren. Wij doen dit alleen als wij er zeker van zijn dat er een passend beschermingsniveau aanwezig is. Dit verzekeren wij door ons te houden aan de verplichtingen die Hoofdstuk 5 uit de AVG stelt aan internationale doorgiftes.   

10. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.  

11. Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Considerati B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Zo maken wij gebruik van VPN-verbindingen, encryptie op o.a. onze lokale schijven, firewalls, worden onze accounts beveiligd met wachtwoorden en MFA en wordt onze IT-omgeving gecontroleerd op ongebruikelijke activiteit. Ook maken wij gebruik van fysieke kluizen en werken wij met sleutels voor toegang tot het kantoor.  

12. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Considerati verwerkt? 

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten staan bekend als de rechten van betrokkenen: 

 • Recht op inzage: Het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  
 • Recht op gegevensportabiliteit: U kunt Considerati verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.  
 • Recht op rectificatie: U kunt Considerati verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens die Considerati van u verwerkt niet blijken te kloppen.  
 • Recht op beperken van de verwerking: U kunt Considerati verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te beperken of te stoppen.  
 • Recht op gegevenswissing: U kunt een verzoek indienen bij Considerati om uw persoonsgegevens te verwijderen.  
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Considerati.  
 • Intrekken toestemming: U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken als u voor uw verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven.  

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacyofficer@considerati.com. Als u een verzoek indient willen wij graag zeker zijn dat u het ook werkelijk bent. Om uw identiteit te verifiëren, zullen wij u daarom wat extra vragen stellen. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand gereageerd.  

13. Kan ik mijn toestemming intrekken? 

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd eenvoudig intrekken.  

14. Kan ik een klacht indienen? 

U kunt een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

15. Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te delen met Considerati? 

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren. 

16. Maakt Considerati gebruik van profileringstechnieken? 

Considerati maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming. 

17. Vragen?  

Heeft u nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of is iets niet duidelijk, dan kunt u contact opnemen via: privacyofficer@considerati.com.    

18. Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst aangepast? 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 september 2022.