Privacy Statement

Privacy statement Considerati

1.1 Introductie

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Considerati B.V. verzamelt en verwerkt via www.considerati.com en de volgende sub-domeinen:

 • dataprotectionofficers.com
 • dataprotectionofficers.eu
 • privacyimpactassessments.eu
 • privacyimpactassessment.eu
 • privacyofficers.eu
 • privacyservices.eu
 • verder: Website(s)

Considerati respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier, een mogelijkheid tot inschrijven tot onze Data Protection Officer-opleiding, een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief en de mogelijkheid tot het downloaden van documenten.

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Considerati via onze Website(s). Neem voor vragen gerust contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

1.2 Cookies

Onze Websites maken gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie statement onderaan dit privacy statement.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Considerati B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Considerati B.V.
Postbus 76949
1070 KE Amsterdam
Tel: 020-737 0069
Mail: info@considerati.com

1.4 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Considerati verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer u een factsheet of whitepaper downloadt of wanneer u zich via het inschrijfformulier aanmeldt voor onze Data Protection Officer-opleiding. In deze gevallen verwerkt Considerati uitsluitend de volgende gegevens:

 • Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, btw-nummer);
 • Accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Gegevens over uw bestelling (status van uw bestelling, prijs van uw bestelling);
 • Marketingsvoorkeuren (of u aangegeven heeft geen marketing te willen ontvangen);
 • Uw surfgedrag op onze website;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons;

Uw betalingen via de website verlopen via een externe betaaldienst (Stripe). Considerati B.V. verzamelt zelf geen betaalgegevens.

We ontvangen persoonsgegevens zowel direct van u als van externe partijen:

Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen:

 • Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u een account aanmaakt
 • Persoonsgegevens die we ontvangen als u onze website(s) bezoekt
 • Uw surfgedrag op onze website
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt over anderen:

 • Het is mogelijk dat u persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens, contactgegevens of andere gegevens. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie u persoonsgegevens deelt het eens zijn met de door u verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

 • Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, bijvoorbeeld met behulp van social media websites.

1.5 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document uploadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen;
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document en diensten van Considerati;
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via dataprotectionofficers.eu zullen wij de gegevens die u heeft verstrekt via het inschrijfformulier gebruiken voor het registreren van uw inschrijving voor de Data Protection Officer-opleiding;
 • Wanneer uw inschrijving van de Data Protection Officer-opleiding is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden, uw factuur te sturen en om documenten beschikbaar te stellen. Ook kunnen wij deze gegevens in de toekomst gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten.

1.6 Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Op basis van een wettelijke verplichting
 • Het gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met Considerati
We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Considerati. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst.

Wettelijke verlichting
We zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • Het belang van Considerati B.V. om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden
 • Het belang van Considerati B.V. om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardig belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Toestemming
In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.

1.7   Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?

In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Considerati gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten je persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Considerati en heeft Considerati de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij maken gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor de afhandeling van uw betalingen maken wij gebruik van Payment service provider Stripe
 • Voor het aanbieden van onze digitale leeromgeving maken wij gebruik van Docebo
 • Voor analyse van de effectiviteit van onze site maken wij gebruik van Google Analytics en Hotjar.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp.

1.8   Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte gestuurd?

Nee. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gestuurd.

1.9 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Data Protection Officer-opleiding worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben.

1.10 Worden mijn persoonsgegevens door Considerati B.V. beveiligd?

Considerati B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

1.11 Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Considerati verwerkt?

Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@considerati.com. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

1.12 Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

1.13 Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen tegen Considerati met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient u klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.14 Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te delen met Considerati?

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

1.15 Maakt Considerati gebruik van profileringstechnieken?

Considerati maakt geen gebruik van profileringstechnieken of een andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

1.16 Wanneer is dit privacy statement voor het laatst aangepast?

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.