Laatste aanpassingen Uitvoeringswet AVG door Tweede Kamer

De Uitvoeringswet behorend bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) is officieel aangenomen door de Tweede Kamer. Op 13 maart werd gestemd over de UAVG en een zevental ingediende amendementen. Daarvan zijn twee amendementen aangenomen. We hebben de laatste aanpassingen aan de UAVG voor u op een rij gezet.

Wat is de UAVG ook alweer?

De AVG is – zoals de naam al te kennen geeft – een verordening. Dit betekent dat de wet direct van toepassing is en niet eerst om hoeft te worden gezet in nationale wetgeving. Lidstaten zijn rechtstreeks aan de regels gebonden en betrokkenen kunnen zich rechtstreeks op de regels beroepen.
De AVG biedt echter ruimte aan lidstaten om op sommige gebieden nader invulling te geven aan de Verordening. Deze invulling wordt vastgelegd in de Uitvoeringswet.

Aangenomen amendementen op de UAVG

Het eerste aangenomen amendement was afkomstig van de SGP. Hierdoor wordt een artikel in de UAVG toegevoegd waarin staat dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) rekening dient te houden met de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. De ratio is dat administratieve lasten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Uitgangspunt is immers dat Nederland niet meer lasten oplegt aan bedrijven en organisaties dan nodig is.

Het tweede aangenomen amendement werd ingediend door het CDA. Het huidige beleid is dat het College van de AP bestaat uit een voorzitter en één ander lid. De omvang van taken van de AP is de laatste jaren echter flink uitgebreid. Zo wordt de voorzitter met de inwerkingtreding van de AVG, onderdeel van het Comité van toezichthouders in Europa. De AP heeft ook twee verschillende taken: een adviserende- en een toezichthoudende taak. De indieners vinden dat de AP als eindverantwoordelijke organisatie voldoende toegerust moet zijn op de taken die voortvloeien uit de AVG. Om hier zeker van te zijn zal het College van de AP voortaan bestaan uit drie leden: de voorzitter en twee andere leden. Op deze manier kunnen de verschillende taken bij verschillende personen worden gelegd.

Hoe nu verder?

We zitten in de afrondende fase van het wetsproces. Omdat 25 mei snel dichterbij komt is ervoor gekozen de UAVG zo beleidsneutraal mogelijk op te stellen. Het streven is de overgang van de Wbp naar de (U)AVG voor bedrijven en ondernemingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Minister Dekker stelde in het Kamerdebat van 8 maart dat over een aantal bepalingen in de Uitvoeringswet verder gediscussieerd moet worden. Na inwerkingtreding kan daarom meteen worden begonnen met het verder actualiseren van de wet.

Nu de Uitvoeringswet is aangenomen door de Tweede Kamer, gaat de Eerste Kamer zich erover buigen. Als de wet wordt aangenomen wordt deze gepubliceerd in het Staatsblad en treedt daarna op een door bij Koninklijk Besluit bepaald tijdstip in werking.

Bart Schermer Partner / oprichter

Meer weten over dit onderwerp?

schermer@considerati.com +31 (0) 613433437