Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming door het ministerie van Justitie en Veiligheid

25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt, komt steeds dichterbij. Om meer duiding te geven aan de vereisten en verplichtingen uit de AVG, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe handleiding AVG laten opstellen, die de handleiding Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Considerati heeft de handleiding in opdracht van het ministerie opgesteld. U kunt de handleiding hier downloaden.

In de handleiding wordt de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens bescherming (UAVG) nader uitgelegd. De handleiding is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de AVG en de UAVG, maar is primair gericht op verwerkingsverantwoordelijken; dus op degenen die gegevens van personen verwerken.

De Handleiding

In de handleiding worden stapsgewijs de bepalingen uit de AVG nader toegelicht en helpt op die manier met het bepalen of de AVG van toepassing is, of een gegevensverwerking legitiem is en welke verplichtingen moeten worden nagekomen.

De handleiding behandelt als eerst de vraag wat persoonsgegevens zijn en wanneer er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens. Dit is belangrijk, want als er geen persoonsgegevens worden verwerkt, dan is de AVG niet van toepassing.

Wanneer de AVG wel van toepassing is, biedt de handleiding handvatten over waar rekening mee gehouden moet worden. De handleiding gaat bijvoorbeeld uitvoerig in op de legitimiteit van de gegevensverwerking en de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De specifieke aanvullingen uit de UAVG worden waar van toepassing ook behandeld.

Nieuwe bepalingen

De AVG kent een aantal nieuwe bepalingen ten opzichte van de Wbp. Ook deze nieuwe bepalingen worden uitvoerig behandeld in de handleiding. Denk hierbij aan de registerplicht, het uitvoeren van een privacy impact assessment en de verplichtingen omtrent ‘privacy by design & by default’.

Schema’s & Checklists

In de handleiding zijn tevens een aantal handige stroomschema’s en checklists opgenomen. Deze maken het mogelijk om op een eenvoudige manier belangrijke vereisten uit de AVG na te lopen. Zo kan snel gecontroleerd worden of de AVG van toepassing is, welke verplichtingen van toepassing zijn bij de rol van verantwoordelijke/verwerker en welke informatie verstrekt moet worden aan betrokkenen. Ook voor het opstellen van een verwerkersovereenkomst is een checklist opgenomen, zodat inzichtelijk is aan welke eisen deze overeenkomst moet voldoen.

Wilt u meer informatie over de handleiding of ondersteuning bij de voorbereiding op de AVG, neem gerust contact met ons op.

Bram Hoovers Team lead / Principal Legal Consultant