Gebruik BSN door Airbnb: het privacy perspectief

Amsterdam wordt overspoeld door rolkoffers. Toeristen maken graag gebruik van het online platform Airbnb: met een paar klikken op de knop heeft het publiek toegang tot een ruim aanbod particuliere appartementen. Om iets te huren of verhuren vraagt Airbnb om een geldig identiteitsbewijs.

Het identiteitsbewijs bevat informatie over deze persoon, waaronder het Burgerservicenummer (“BSN”). Het BSN is een uniek tot de persoon herleidbaar nummer. Nationale identificatienummers – zoals het BSN – zijn persoonsgegevens en vallen onder privacywetgeving.

Het gebruik van BSN door Airbnb is echter in strijd met privacywetgeving. Op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is Airbnb op 15 december 2017 gestopt met deze praktijk: het BSN is verwijderd uit oude kopieën van identiteitsbewijzen en bij het uploaden van nieuwe identiteitsbewijzen wordt het BSN automatisch verwijderd.

Privacy perspectief

Privacywetgeving in Nederland is de Europese Gegevensbeschermingsrichtlijn (“Richtlijn”) omgezet in de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Op basis van de Richtlijn en Wbp mag Nederland momenteel zelf de voorwaarden stellen voor de verwerking van nationale identificatienummers zoals het BSN.

Voor het rechtmatig verzamelen en gebruik van persoonsgegevens – inclusief het BSN – is een wettelijke basis nodig. Vanwege het bijzondere karakter van BSN zijn deze mogelijkheden beperkt. Bepaalde soorten persoonsgegevens zijn namelijk gevoeliger dan anderen: het gebruik van BSN kan bijvoorbeeld leiden tot misbruik of identiteitsfraude. Vanwege dit risico krijgt het BSN extra bescherming onder privacywetgeving en wordt aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven.

Organisaties mogen alleen het BSN verwerken als dit bij wet is bepaald. Vooral overheden zullen voor de uitoefening van veel van hun taken het BSN mogen verwerken, maar er zijn ook wetten die dit voor private partijen regelen. Huisartsen zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om BSN te documenteren bij het bieden van medische zorg. Voor zowel overheidsorganen als andere bevoegde instanties geldt: het gebruik moet noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overheidstaak of wettelijk bepaalde doeleinden.

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming (“Avg”) de Richtlijn en Wbp. Echter, de mogelijkheden voor het verzamelen en gebruik van BSN blijven hoogstwaarschijnlijk gelijk: in het Wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming – welke op 13 december 2017 bij de Tweede Kamer is ingediend – blijven de voorwaarden omtrent het gebruik van BSN ongewijzigd.

Voor meer informatie over het gebruik van BSN of ondersteuning bij de voorbereidingen op de Avg, neem gerust contact op met ons.

Jules van Stralendorff Team lead / Senior legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655