Testen in het hoger onderwijs

30/03/'21 - Het kabinet en hoger onderwijsinstellingen doen hun best om het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer fysiek te laten plaatsvinden. Zo zijn verschillende onderwijsinstellingen onlangs gestart met pilots waarin wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is om met behulp van sneltesten weer fysiek onderwijs aan te bieden. Op basis van de pilots zal bijvoorbeeld worden onderzocht wat de bereidheid is onder studenten om zich te laten testen in ruil voor toegang tot de campus. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool trapten de eerste pilots af, andere hoger onderwijsinstellingen volgden.

Deelname aan een pilot zoals hierboven wordt geschetst is vaak nog geheel vrijwillig. Echter, het kabinet werkt aan de Wet tijdelijke testbewijzen covid-19, waarin het gebruik van de CoronaCheck-app wordt geregeld. Met deze app kan men straks een negatieve uitslag van een coronatest aantonen. In de toelichting op het wetsvoorstel staat onder paragraaf 2.3 dat in delen van het hoger onderwijs en op mbo’s een coronatest- of vaccinatiebewijs verplicht kan worden om deel te kunnen nemen aan fysiek onderwijs. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de studenten zich ter plaatse kunnen laten testen en mag de student niet uitgesloten worden van het volgen van onderwijs bij een positieve testuitslag of indien de student weigert zich te laten testen of vaccineren.

Hoe werkt de CoronaCheck in de praktijk?
Het testbewijs waar in de toelichting aan wordt gerefereerd is in feite een QR-code. Naast de QR-code wordt er een klein aantal ander persoonsgegevens verstrekt die wat zeggen over de identiteit van desbetreffende persoon. In combinatie met het identiteitsbewijs wordt gecontroleerd of de testuitslag daadwerkelijk betrekking heeft op die persoon.

Het checken van de QR-code gebeurt met een CoronaCheck Scanner, die tegelijk met de CoronaCheck-app zal worden uitgebracht. De Scanner leest de QR-code en toont de volgende gegevens:

  • het type test dat is afgenomen;
  • het moment van afname van de test;
  • de initialen van de geteste persoon; en
  • de maand en dag van zijn geboortedatum. 

Als de partij die de QR-code scant, in dit geval de onderwijsinstelling, geen uitslag registreert of andere gegevens registreert worden er in principe geen persoonsgegevens verwerkt. De gegevens worden namelijk niet opgeslagen op het apparaat waarmee de QR-code wordt gescand. De AVG is in dat geval dan ook niet van toepassing op de partij die de QR-code scant. Dat neemt niet weg dat er in de CoronaCheck-app en in de CoronaCheck Scanner van het ministerie van VWS wel persoonsgegevens worden vastgelegd. Zie voor meer informatie over de verwerking door het ministerie van VWS dit blog van Considerati.  

Doel van de app
Het doel van de app is dat personen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of beschikken over een recente negatieve testuitslag. Het uitgangspunt is dat het testbewijs uitsluitend kan worden ingezet voor niet-essentiële sectoren zoals restaurants en evenementen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het hoger onderwijs en het mbo. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om binnen de onderwijssector onderdelen aan te wijzen waar een testbewijs verplicht kan worden gesteld zodat kan worden afgeweken van de RIVM-regels voor de studenten die beschikken over een negatieve testuitslag. De reden is dat het kabinet ervoor wil zorgen dat studenten volledig gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs aangezien ze hier het afgelopen jaar flink op hebben ingeleverd. Fysiek onderwijs is tijdens de coronacrisis niet of nauwelijks mogelijk. Dit leidt tot nadelige gevolgen voor de studenten zoals psychische schade en leerachterstanden.

Stand van zaken?
Het kabinet wil een de verplichte CoronaCheck in het onderwijs niet zomaar instellen. Dit zal pas aan de orde komen wanneer zou blijken dat andere maatregelen een tekort aan fysiek onderwijs niet kunnen wegnemen. De uitslagen van de pilots spelen hierbij een rol. Het kabinet heeft het wetsvoorstel de afgelopen maand gepubliceerd en beschikbaar gesteld ter consultatie. Voordat de CoronaCheck kan worden gebruikt moet de wet goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer.

 

Evelijn van Wanroij Legal Consultant

Meer weten?

Valt uw organisatie binnen de sectoren waar de CoronaCheck-app kan worden ingezet en wilt u hier op een verantwoorde manier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.