De CoronaCheck app: een verantwoorde manier om evenementen weer mogelijk te maken?

17/03/'21 - Hoe krijgen we de samenleving zo snel mogelijk weer ‘open’? Dat is de vraag die nu in Den Haag op tafel ligt. De CoronaCheck app van het ministerie van VWS kan een aanvullende maatregel zijn om dit te bewerkstelligen. Met deze app kan u straks aantonen dat u negatief getest bent op corona. Daarmee kunt u tijdelijk toegang krijgen tot bijvoorbeeld musea, festivals en stadions. Maar mag de organisator u op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wel vragen of u getest bent?

Hoe werkt de App?
Eerst een stap terug. Het idee is als volgt: als u een negatieve testuitslag heeft, kan u de uitslag gebruiken voor het genereren van een digitaal testbewijs met de CoronaCheck app. Het testbewijs toont u aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de activiteiten. Het testbewijs bestaat uit een QR-code, die de verantwoordelijke organisatie met de CoronaCheck Scanner controleert. Deze scanner leest de QR-code en toont kort:  

  • het type test dat is afgenomen;
  • het moment van afname van de test;
  • de initialen van de geteste persoon; en
  • de maand en dag van zijn geboortedatum.

Verwerking persoonsgegevens
Als de organisator ervoor kiest om het testbewijs via de CoronaCheck Scanner te scannen en verder niets vast te leggen, dan verwerkt de organisator geen persoonsgegevens over u, omdat de gegevens niet worden bewaard op het apparaat van de organisator waarmee gescand wordt. Dat neemt niet weg dat er in de CoronaCheck app en in de CoronaCheck Scanner van het ministerie van VWS wel persoonsgegevens over u worden vastgelegd. Met de applicatie wordt ingelogd in een beveiligde omgeving bij de uitvoerder van de test om de testuitslag op te halen. De app vertaalt dit naar een testbewijs in de vorm van een QR-code.

Grondslag en uitzonderingsgrond
De testuitslag is een gegeven dat iets zegt over de gezondheid van de geteste persoon. Daarmee is het een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de AVG. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden. In dit geval doet de minister een beroep op een uitzonderingsgrond. De verwerking is volgens de minister namelijk noodzakelijk voor het algemeen belang en de volksgezondheid. Daarbij moeten passende en specifieke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de geteste personen worden gewaarborgd in een wet.

Deze waarborgen wil minister De Jonge met een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bewerkstelligen. Volgens de minister biedt het wetsvoorstel met het tijdelijke artikel 58rd Wpg de juridische grondslag voor de verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens. Het doel van de gegevensverwerking is uitdrukkelijk omschreven, namelijk het tonen en lezen van een testuitslag. Daarnaast is de verwerking gelet op de bestrijding van de epidemie van covid-19, gerechtvaardigd in het licht van de vervulling van een taak van algemeen belang en de bescherming van de volksgezondheid. Het gaat hier volgens de minister namelijk om sectoren die van belang zijn vanuit economisch oogpunt en die, hoe langer deze epidemie duurt, bijdragen aan het welzijn en daarmee aan de volksgezondheid.

Hoe nu verder?
Het wetsvoorstel lag tot en met 15 maart ter consultatie. Onder andere aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is om advies gevraagd. Interessant is of de AP en later de Tweede Kamer deze tijdelijke verwerking van bijzondere persoonsgegevens inderdaad gerechtvaardigd vinden.

Mocht deze wetswijziging slagen dan kunnen organisatoren van evenementen met de CoronaCheck Scanner, zonder persoonsgegevens te verwerken, alleen negatief geteste personen binnenlaten. Maar als de organisatoren meer willen doen met de testuitslagen, zoals het registreren ervan om bijvoorbeeld fraude te bestrijden, én dit te herleiden is tot de geteste persoon, dan is een juridische grondslag en uitzonderingsgrond nodig voor deze verwerking.

 

Meer weten?

Valt uw organisatie binnen de niet-essentiële sectoren en wilt u in de nabije toekomst op een verantwoorde wijze gebruik maken van de CoronaCheck app, neem dan contact met ons op of mail direct met Michiel door te mailen naar leeuwenberg@considerati.com. Dan helpen wij u om dit verantwoord in te richten.