Dit zijn de algemene voorwaarden van Considerati Group (hierna: ‘Considerati’). Considerati bestaat uit de volgende ondernemingen: de besloten vennootschap Considerati Holding B.V., de besloten vennootschap Considerati B.V., de besloten vennootschap Considerati DPO Services B.V., de besloten vennootschap Considerati PA Strategic Advisory B.V. en de besloten vennootschap Considerati Brussels B.V. De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden. 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichte of te verrichten werkzaamheden, inclusief maar niet beperkt tot offertes, opdrachten en vervolgopdrachten door of namens Considerati.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen en/of aanvullingen van een opdracht zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Considerati behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op de website van Considerati.
 4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever of derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en de offerte of opdrachtbevestiging geldt het bepaalde in de offerte of opdrachtbevestiging.
 6. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, geldt de Nederlandse versie.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Considerati en opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2. Aard en uitvoering van de opdracht  

 1. De rechtsverhouding tussen Considerati en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek (BW). Opdrachten verstrekt aan bij Considerati werkzame personen worden uitsluitend beschouwd aan Considerati verstrekt, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404, 7:409 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 2. Considerati voert opdrachten uit op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. In de offerte, opdrachtbevestiging en/of de (overige) communicatie tussen partijen is vastgelegd op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
 4. Considerati bepaalt aan de hand van de aard en omvang van de opdracht door welke medewerkers van Considerati de opdracht zal worden uitgevoerd.
 5. Considerati is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.

Artikel 3. Informatie- en medewerkingsplicht

 1. De opdrachtgever verstrekt Considerati tijdig alle benodigde informatie en verleent aan Considerati alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Considerati in staat te stellen de opdracht uit te voeren.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 3. Indien opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van een opdracht personeel en/of hulppersonen inzet, dienen deze beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.
 4. In verband met de continuïteit van de uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever voor de duur van de opdracht een of meerdere contactpersonen aanwijzen die over de nodige ervaring, bevoegdheden, kennis en inzicht in de door opdrachtgever gewenste doelstellingen beschikken.
 5. Considerati is enkel gehouden de door opdrachtgever aangewezen contactpersonen periodiek te informeren over de uitvoering van de opdracht.
 6. Als de opdrachtgever geen of onvoldoende informatie aanlevert dan wel medewerking verleent zoals bedoeld in dit artikel en Considerati als gevolg daarvan extra werkzaamheden dient te verrichten, is Considerati gerechtigd deze als meerwerk in rekening te brengen. De overeengekomen tarieven zijn van toepassing. Bij gebreke daarvan zijn de gebruikelijke tarieven van Considerati van toepassing.

Artikel 4. Vergoedingen en betalingen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal de vergoeding voor de werkzaamheden worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerier kosten, etc.) kunnen separaat in rekening worden gebracht.
 2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van niet tijdige betaling heeft Considerati het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de 15e dag na de factuurdatum.
 3. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die opdrachtgever of Considerati verplicht is te betalen of die Considerati verplicht is in rekening te brengen. Alle door Considerati kenbaar gemaakte bedragen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
 4. De door Considerati in rekening te brengen tarieven worden steeds een keer per jaar aangepast.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft Considerati het recht haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de (openstaande) facturen tijdig en volledig te voldoen.
 6. Considerati is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever een (aanvullend) voorschot te vragen voordat Considerati met haar werkzaamheden aanvangt of deze voortzet.
 7. Considerati is gerechtigd een door de opdrachtgever betaald voorschot, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.
 8. Als opdrachtgever een factuur niet binnen de toepasselijke betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Considerati gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten.
 9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is elk van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk jegens Considerati voor de nakoming van de overeenkomst, waaronder de betaling van facturen, verschuldigde rentes en kosten.
 10. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Considerati daartoe aanleiding geeft of als opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een factuur binnen de toepasselijke betalingstermijn te voldoen, dan is Considerati gerechtigd om van opdrachtgever zekerheid te verlangen in een door Considerati te bepalen vorm. Als opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Considerati gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Considerati, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct
 11. Met betrekking tot de door Considerati verrichte werkzaamheden en de daarvoor door de opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Considerati volledig bewijs op, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5. Intellectueel eigendom                                                                             

 1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt auteursrechten, bedrijfsgeheimen, formats, merken, domeinnamen en materialen die voortvloeien uit of verband houden met de door Considerati verrichtte of te verrichten werkzaamheden, berusten uitsluitend bij Considerati of haar licentiegevers.
 2. Het is opdrachtgever verboden om rechten van intellectueel eigendom te (doen) laten registeren of vestigen op resultaten, documenten, informatie, ideeën die voortvloeien uit of verband houden met de door Considerati verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de resultaten, documenten, informatie en ideeën die voorvloeien uit of verband houden met de door Considerati verrichtte of te verrichten werkzaamheden openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Considerati daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Considerati is beperkt overeenkomstig dit artikel.
 2. De aansprakelijkheid van Considerati is beperkt tot het bedrag waarop de door Considerati afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. De maximale dekking bedraagt EUR 10.000.000,00 (zegge: tien miljoen Euro).
 3. Indien Considerati aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Considerati in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 4. Indien geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekeringen plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Considerati jegens opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Considerati aan opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel zal worden gebracht in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsstelling met een maximum van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend Euro).
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt Iedere vordering tot schadevergoeding na verloop van één (1) jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden of had kunnen worden en vervalt in alle gevallen drie (3) jaar na de start van de uitvoering van een opdracht.
 6. Voor zover rechtens toegestaan wordt de aansprakelijkheid van Considerati voor indirecte of gevolgschade van de opdrachtgever in verband met de (uitvoering van de) opdracht uitgesloten.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indiende schade is veroorzaakt door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte (mobiele) apparatuur, digitale diensten en/of applicaties.
 8. Considerati zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in act nemen. Considerati is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Considerati vallen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Considerati voor alle (rechts)vorderingen van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De vorenstaande ziet mede toe op mogelijke kosten van juridische bijstand.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Considerati voor aanspraken van derden (waaronder hier in ieder geval begrepen medewerkers en andere personen werkzaam voor of bij Considerati) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, waaronder begrepen onveilige situaties in zijn organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor aanvang van de werkzaamheden aan de door Considerati ingezette medewerkers en andere personen werkzaam voor of bij Considerati kenbaar maken.
 11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien in een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak de aansprakelijkheid van Considerati wegens opzet of bewuste roekeloosheid is vastgesteld.

Artikel 7. Opzegging

Een opdracht met bepaalde duur kan tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Alle andere opdrachten kunnen worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht.

Artikel 8. Privacy

 1. Bij de uitvoering van een opdracht kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door partijen.
 2. Considerati kwalificeert als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, tenzij (1) sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van Considerati en opdrachtgever (2) sprake is van een verwerkersrelatie waarbij de ene partij persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van en in opdracht van de andere partij of (3) intern beheer.
 3. Considerati verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring. De laatste versie is gepubliceerd op haar website. 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

 1. Voor de uitvoering van de opdracht kan vertrouwelijke informatie tussen partijen worden uitgewisseld. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ wordt als zodanig door de verstrekkende partij aangemerkte informatie en informatie waarvan de ontvangende partij wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard is. Iedere partij behandelt de vertrouwelijke informatie van een de andere partij vertrouwelijk en treft de nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen.
 2. Een partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij delen met derden.
 3. Een partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen gebruiken voor de uitvoering van de opdracht.
 4. Het bepaalde onder b. is niet op Considerati van toepassing indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende vertrouwelijke informatie aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of aanwijzing van een toezichthoudende autoriteit. 

Artikel 10. Klantreferentie

Tenzij anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, is het Considerati toegestaan om de naam en het logo van de Opdrachtnemer te gebruiken voor marketingdoeleinden van Considerati.

Artikel 11. Overname medewerker  

 1. Opdrachtgever, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, neemt geen medewerkers van of andere personen werkzaam bij of voor Considerati in dienst. Ook laat opdrachtgever niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt voor de duur van de opdracht en gedurende een periode van 24 maanden na het eindigen van een opdracht. Partijen kunnen in afwijking van dit verbod andere schriftelijke afspraken maken, waarbij opdrachtgever een redelijke vergoeding heeft voldaan aan Considerati ter dekking van de kosten die verband houden met de (mogelijke) terbeschikkingstelling, de werving of de opleiding van de desbetreffende werknemer of van de desbetreffende andere personen werkzaam bij of voor Considerati.
 2. Een redelijke vergoeding zoals bedoeld onder a. van dit artikel, wordt door Considerati vastgesteld op een bedrag gelijk aan 50% van het door deze medewerker of ander persoon werkzaam voor of bij Considerati te verdienen bruto jaarloon, inclusief vakantietoeslag, met een minimum van EUR 40.000 (zegge: veertigduizend Euro). Dit geldt onverminderd het recht van Considerati om een andere, redelijke vergoeding vast te stellen.
 3. Indien de opdrachtgever de medewerker of de persoon werkzaam bij of voor Considerati inzet om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van derden, zal de opdrachtgever in de overeenkomst met de desbetreffende partij een kettingbeding opnemen van gelijke inhoud en strekking als in dit artikel.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Iedere rechtsverhouding tussen Considerati en opdrachtgever die voortvloeit uit of verband houdt met de door of namens Considerati verrichte of te verrichten werkzaamheden, wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van Considerati, in eerste aanleg uitsluitend worden behandeld door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, tenzij alsnog arbitrage, mediation of bindend advies wordt overeengekomen.

Hoofdstuk 2. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen met betrekking tot detacheringsdiensten zijn, naast hoofdstuk 1 algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Considerati een of meer medewerkers aan opdrachtgever ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Artikel 13. Detacheringen  

 1. Ingeval van detachering zal Considerati de in de opdrachtbevestiging vermelde medewerker aan opdrachtgever ter beschikking stellen voor het gedurende de overeengekomen aantal uren en de overeengekomen periode verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever kan de betreffende ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien Considerati daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Ingeval medewerkers van of andere personen werkzaam bij of voor Considerati op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke werkruimte die alle wettelijke eisen voldoet en voldoende faciliteiten, zoals passende computer- en netwerkvoorzieningen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de ter beschikking gestelde medewerker door te (laten) lenen aan derden zodat die medewerker onder leiding en toezicht van die derden werkzaamheden verricht, tenzij Considerati voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. Considerati kan een medewerker aan meerdere opdrachtgevers ter beschikking stellen.
 5. Considerati zal inspannen gedurende de opdracht zo veel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen. Considerati is gerechtigd gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende medewerker aan te bieden.
 6. Indien Considerati een (vervangend) medewerker niet (meer) op de wijze en de omvang als overeengekomen met opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Considerati zich inspannen om een vervangende medewerker ter beschikking te stellen.
 7. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te verzoeken indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en opdrachtgever dit tijdig en gemotiveerd aan Considerati kenbaar maakt. Considerati zal een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Considerati staat er niet voor in dat vervanging steeds (tijdig) mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.
 8. Indien partijen over de duur van de detachering niets zijn overeengekomen, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Considerati kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 9. Indien de ter beschikking gestelde medewerker op verzoek van opdrachtgever meer uren werkt dan is overeengekomen, is opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen uurtarief verschuldigd, of bij gebreke daarvan het door Considerati gehanteerde standaardtarief.

Hoofdstuk 3. Opleiding

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen met betrekking tot opleidingen en trainingen zijn, naast hoofdstuk 1 algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Considerati diensten verleent, onder welke naam en op welke wijze dan ook (waaronder in elektronische vorm), op het gebied van onderwijs, opleidingen, cursussen, workshops, trainingen, events en seminars (hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Opleiding’). Opdrachtgever wordt in dit hoofdstuk aangeduid als ‘deelnemer’.

Artikel 14. Aanmelding en annulering Opleiding

 1. Een aanmelding voor een Opleiding geschiedt schriftelijk en is bindend na bevestiging door Considerati.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Opleiding.
 3. Het is deelnemer toegestaan zich te laten vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Considerati.
 4. Considerati kan een Opleiding zonder opgaaf van redenen annuleren, combineren met een andere Opleiding, of de Opleiding op een ander tijdstip of datum laten plaatsvinden. De deelnemer heeft in dat geval recht de Opleiding kosteloos te annuleren en indien van toepassing zal het betaalde bedrag voor de Opleiding door Considerati aan de deelnemer worden terugbetaald.
 5. Considerati is gerechtigd organisatorische- en/of inhoudelijke wijzigingen in een Opleiding aan te brengen.
 6. Annulering van een Opleiding door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot een maand voor de aanvang van de Opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor de aanvang van de Opleiding wordt 50% van de kosten van de Opleiding in rekening gebracht. Bij annulering minder dan twee weken uur voor aanvang van de Opleiding wordt 100% van de kosten van de Opleiding in rekening gebracht.
 7. Indien de deelnemer de Opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, dan is er in geen geval recht op terugbetaling van de kosten van de Opleiding.
 8. Artikel 14 sub f. (annulering van een opleiding) is niet van toepassing op een Opleiding die wordt gegeven in het kader van de uitvoering van een andere opdracht (duurovereenkomst of bepaalde tijd) omdat in het kader van de uitvoering van die andere opdracht andere afspraken en regels gelden met betrekking tot de ontbinding, beëindiging en/of opzegging van een opdracht.

Artikel 15. Uitvoering Opleiding

 1. Considerati bepaalt het onderwerp en het niveau van de Opleiding.
 2. Considerati bepaalt of de Opleiding online of fysiek plaatsvindt. Waar mogelijk stemt Considerati dit af met de deelnemer.
 3. Indien Considerati bij de uitvoering van de Opleiding gebruikmaakt van haar eigen apparatuur en/of programmatuur, garandeert Considerati niet dat deze apparatuur en/of programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
 4. Indien Considerati de opleiding uitvoert op locatie van deelnemer, zal deelnemer zorg dragen voor de beschikbaarheid van een lesruimte en de overige faciliteiten. Indien de faciliteiten bij de deelnemer onvoldoende zijn waardoor de kwaliteit van de Opleiding niet kan worden gewaarborgd, dan is Considerati gerechtigd de Opleiding niet te starten of in te korten. Deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding.
 5. Op alle aan de deelnemer verstrekte Opleidingsmaterialen rusten intellectuele eigendomsrechten van Considerati of haar licentiegevers.

Artikel 16. Prijs en betaling

 1. Considerati kan verlangen dat de kosten van de Opleiding voor de aanvang van de Opleiding dienen te worden voldaan door deelnemer.
 2. Considerati behoudt zich het recht voor een deelnemer van deelname aan de Opleiding uit te sluiten indien de deelnemer de kosten van de Opleiding niet of niet tijdig heeft voldaan.

Artikel 17. Rechten en verplichtingen deelnemer

 1. Het is deelnemer niet toegestaan om (scherm)opnames (beeld en/of geluid) te maken van de opleiding en/of de docent(en) van de Opleiding, tenzij Considerati schriftelijke toestemming hiervoor aan deelnemer heeft verleend.
 2. Na afloop van de Opleiding kan de deelnemer worden gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen over de opleiding. Deelname is niet verplicht.
 3. Na afloop van de Opleiding kan Considerati de deelnemer benaderen en vragen om een klantreferentie /- aanbeveling. Deelname is niet verplicht.