Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Considerati B.V. (versie februari 2016)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Considerati B.V. (“Considerati”) aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief op eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten en op andere door Considerati verleende diensten.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Considerati en niet aan enige aan Considerati verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Considerati verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder ‘aan Considerati verbonden persoon’ wordt begrepen elke huidige of voormalige werknemer, adviseur, dochter-onderneming en (indirecte) aandeelhouder van Considerati.
 3. Behoudens voor zover dit rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Considerati beperkt tot het bedrag dat onder de door Considerati afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
  Indien Considerati aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) van Considerati in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Considerati beperkt tot een maximum van EUR 10.000,00. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Considerati als de daarvoor mogelijk aansprakelijke persoon bekend is geworden of had kunnen worden.
 4. De uitvoering van de aan Considerati verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. Considerati is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Considerati zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Considerati is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Door opdracht te geven aan Considerati, machtigt de cliënt Considerati om eventuele ansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 6. De cliënt vrijwaart Considerati en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht, behalve voorzover deze aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Considerati. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.
 7. Niet alleen Considerati maar ook iedere aan Considerati verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die jaarlijks door Considerati worden vastgesteld. De standaard uurtarieven worden op verzoek toegestuurd. Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerier kosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 9. Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of Considerati verplicht is te betalen of die Considerati verplicht is in rekening te brengen.
 10. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft Considerati het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de cliënt om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Considerati is te allen tijde gerechtigd om van de cliënt een adequaat voorschot te vragen voordat Considerati met haar werkzaamheden aanvangt of deze voortzet. Considerati is gerechtigd een door de cliënt betaald voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de cliënt in de betrokken zaak of in andere zaken.
 11. Onverminderd artikel 10 van deze voorwaarden geldt dat een opdracht met bepaalde duur tussentijds schriftelijk kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Alle andere opdrachten kunnen worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht.
 12. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Considerati toegestaan om de naam en het logo van de cliënt te gebruiken voor marketingdoeleinden van Considerati.
 13. Considerati wordt niet beperkt in het werken voor andere cliënten als gevolg van de relatie tussen Considerati en de cliënt.
 14. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Considerati gebruik van email en mobiele apparatuur. De cliënt accepteert derisico’s die zijn verbonden met deze wijzen van communiceren (inclusief het veiligheidsrisico dat de communicatie wordt onderschept of dat onrechtmatig toegang wordt verkregen en het risico van virussen).
 15. Alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) op documenten die door Considerati zijn opgesteld,blijven rusten bij Considerati.
 16. Considerati beschermt persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging of schade, door adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen en door persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met dewet.
 17. Op de rechtsverhouding tussen Considerati en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Considerati en de cliënt kennis te nemen.
 18. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van discrepantie tussen deNederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
 19. Considerati is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34385744.

 

Bedrijfsinformatie

KVK nr.

34285744

BTW nr.

NL8186.06.009.B01

Bank

ABN AMRO 53.53.77.231

IBAN

NL64ABNA0535377231

BIC

ABNANL2A

D-U-N-S nr.

415786016