Kabinet presenteert visie op e-privacy

Op 24 mei jl. presenteerde Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) zijn totaal visie op privacy in de informatiemaatschappij aan de Tweede Kamer.

Deze brief biedt een langverwachte kijk in de keuken bij EZ op gebied van het IT en telecom beleid van de komende jaren. Voor veel ondernemers die zich bezig houden met nieuwe media, informatietechnologie en data-intensieve diensten is het lastig om grip te krijgen op het juridisch kader waar zij binnen opereren. In de visie op e-privacy zet het Kabinet een stip aan de horizon, zodat bedrijven weten in welke richting het overheidsbeleid zich zal bewegen. Considerati helpt de overheid om dit beleid te vertalen in concrete acties en kan bedrijven adviseren over welke concrete consequenties het aanstaande beleid heeft op de dagelijkse business.

Het is duidelijk dat EZ de komende jaren van zowel het bedrijfsleven als de toezichthouder Cbp verwacht dat zij zo open mogelijk communiceert met de consument over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, hoe online diensten precies werken en onder welke voorwaarden zij worden geleverd aan de klant. Groter vertrouwen van de consument in online diensten is belangrijk voor de groei van deze sector; vertrouwen in ICT kan tot een grotere omzet voor internethandel in Nederland leiden en meer bedrijven kunnen productiviteitsslagen maken. Om dit vertrouwen te verhogen heeft EZ een aantal randvoorwaarden geformuleerd, namelijk de controle van de eindgebruikers over het gebruik ban hun persoonsgegevens, transparantie over de verzameling en verwerking van gegevens en de verantwoordelijkheid hierbij van bedrijven. Voorgestelde maatregelen ter verbetering van de positie van de eindgebruiker die EZ noemt sluiten aan bij de op handen zijnde e-Privacy Verordening van de EU.

De hoofdpunten uit de brief en daarmee belangrijke beleidsdoelen van het Kabinet zijn als volgt:

  • dataminimalisering
  • focus op privacy by design tijdens innovatiefase van nieuwe diensten
  • het doen van Privacy Impact Assessments bij nieuwe producten en diensten
  • het hanteren van begrijpelijke algemene voorwaarden, met name ook m.b.t. de privacy policy van bedrijven die online handelen.

een meer praktische benadering van de zogenaamde “cookie-bepaling” in art 11.7a Tw door een verandering in de Tw. Hier zal een ruimere uitzonderingsbepaling komen omwille van de praktische uitvoerbaarheid van de cookie-bepaling. EZ vraagt in een internetconsultatie om zoveel mogelijk feedback vanuit het bedrijfsleven op haar jongste wetsvoorstel omtrent cookies.

wetsvoorstel tot uitbreiding meldplicht van datalekken, waarmee de meldplicht ook buiten de reikwijdte van de Telecommunicatiewet voor bedrijven, organisaties en instellingen zal gaan gelden. Deze nieuwe meldplicht zal worden opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens zal een uitgebreidere bevoegdheid krijgen om bestuurlijke boetes op te leggen.

Uiteindelijk wil het kabinet het vertrouwen van de consument in online dienstverlening stimuleren en bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel via veranderingen in de bestaande wetgeving als via informatievoorziening.

Considerati kan u helpen om nu al concrete stappen te zetten naar compliance met dit nieuwe ICT beleid van de overheid. Ook kunnen wij organisaties helpen bij het beïnvloeden van het beleidsproces, waar dit nog mogelijk is, zoals door deelname aan de internetconsultatie over de cookiewetgeving.

Als u meer informatie wilt over onze privacy-dienstverlening of over e-privacy, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@considerati.com.