Considerati als privacy expert betrokken bij onderzoek van de EC naar ePrivacy richtlijn

Deze maand publiceerde de Europese Commissie een onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van de ePrivacy richtlijn (2002/58/EG). Het onderzoek beoogt uit te vinden of de ePrivacy richtlijn het gewenste effect heeft gehad in de lidstaten en doet aanbevelingen voor toekomstige herzieningen van de richtlijn. Daarnaast richt het onderzoek zich op de verhouding tussen de ePrivacy richtlijn en de aanstaande Verordening gegevensbescherming.

Om het effect van de richtlijn te onderzoeken is aan alle lidstaten gevraagd input te leveren over de implementatie en effectiviteit van de richtlijn. Considerati is als privacy expert gevraagd om namens Nederland bij te dragen aan het onderzoek.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat nationale voorzieningen op het gebied van cookies, verkeers- en locatiedata en spam vaak een andere reikwijdte hebben dan de richtlijn voorschrijft. Dit komt doordat de reikwijdte in de richtlijn niet duidelijk genoeg is gedefinieerd, waardoor versnippering ontstaat bij de implementatie. Daarnaast bereiken de cookie-bepalingen hun beoogde doel niet in de praktijk. De studie adviseert de huidige opt-in benadering aan te houden, maar deze te beperken tot cookies die een inmenging vormen op de privacy van de gebruiker. Naast cookies, spam, verkeers- en locatiedata wordt ook de vertrouwelijkheid van communicatie, ongevraagde communicatie en de verhouding tussen de richtlijn en de Verordening onder de loep genomen.

Het gehele onderzoek en de bijdragen per land vindt u hier.