Nieuwe verordening moet vrij verkeer van niet-persoonsgegevens verzekeren

Op 13 september 2017 stond de Europese Commissie in het middelpunt van de belangstelling. Jean-Claude Juncker deed in zijn jaarlijkse State of the Union een aantal opmerkelijke voorstellen om de Europese samenwerking te versterken. Zijn voorstellen – bijvoorbeeld om de voorzitter van de Commissie ook de Europese Raad te laten voorzitten – deden vele wenkbrauwen fronsen, zeker in Nederland. Zelfs de Minister-President – al jarenlang gewaardeerd lid van diezelfde Europese Raad – moest niet veel hebben van vergezichten die de Unie sterker beogen te maken.

Tegen de achtergrond van dit verbale geweld liet de State of the Union ook zien dat de Commissie hard werkt aan wetgeving. De Commissie Juncker heeft 10 prioriteiten en de Digitale Interne Markt is daar één van.

In het kader van die Digitale Interne Markt stelt de Commissie nu een verordening voor inzake de vrije stroom (“free flow”) van gegevens, niet zijnde persoonsgegevens.

Nationale eisen voor data locatie belemmeren interne markt

De verordening die de Commissie nu voorstelt, moet verzekeren dat niet-persoonsgegevens vrij kunnen circuleren in de interne markt. De Commissie betoogt dat de interne markt nu wordt belemmerd door nationale eisen die verplichten dat gegevens alleen op het eigen grondgebied of op het grondgebied van bepaalde andere lidstaten worden bewaard.  De voorgestelde verordening verbiedt het aan de lidstaten om deze eisen nog langer te stellen en bevat de verplichting dat bestaande eisen worden ingetrokken. Uitzonderingen zijn slechts beperkt mogelijk, om redenen van openbare veiligheid en onder strikte voorwaarden. Ook aan private partijen zal het niet langer zijn toegestaan om bewaring in specifieke lidstaten te eisen, bijvoorbeeld in contracten.

Locatie-eisen worden vaak gesteld met het oog op de uitvoering van publieke taken. Nationale autoriteiten moeten toegang hebben tot databestanden, onder andere in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Het voorstel onderkent dit en voorziet in administratieve samenwerking tussen nationale autoriteiten die de toegang tot gegevens die zich in andere lidstaten bevinden moet garanderen. Daarom moeten de lidstaten ook unieke contactpunten (“single points of contact”) aanwijzen.

Het voorstel bevat ook een bepaling die niet zo goed in het geheel past: een artikel over dataportabiliteit, een onderwerp dat ook in de AVG is geregeld. Dit artikel verlangt van de Commissie om zelfregulering te stimuleren die het switchen van providers faciliteert. Het is een afgezwakte variant van de verplichte regels in de AVG.

Nieuwe regeling voor gegevensverkeer als klein stapje naar een sterker Europa

Deze regeling gaat dus niet over persoonsgegevens. Het Commissievoorstel bevat een duidelijke afbakening. Persoonsgegevens zijn geregeld in de AVG. Nu is de reikwijdte van het begrip persoonsgegeven in de praktijk niet steeds evident, zeker omdat onder persoonsgegevens ook gegevens worden begrepen die op indirecte wijze identificatie mogelijk maken. De Commissie is zich daarvan bewust en legt uit dat ook de AVG (voor de liefhebber: in artikel 1, lid 3) de verplichte bewaring binnen de grenzen van een lidstaat verbiedt.

Tot slot, deze nieuwe verordening is opmerkelijk kort (10 artikelen) en eenvoudig. Het voorstel is daadwerkelijk technologieneutraal. De Commissie noemt dit “principle-based”. Een verademing dus voor degenen die zich dagelijks bezighouden met de AVG (99 artikelen) of het ePrivacy-voorstel, dat specifieke technologieën beoogt te reguleren.

Al met al gaat het hier om een kleine regeling die geen schokeffect zal creëren en ook geen vergezichten bevat. Het is een regeling die weer een heel klein stapje moet zetten in de richting van een effectievere en dus sterkere Europese Unie. Dit is een aanpak die meestal op ruime steun kan rekenen.