Hoe ver gaat het inzagerecht?

Het inzagerecht wordt door steeds meer mensen gebruikt. Als een inzageverzoek wordt gedaan is het zaak te bepalen wat er moet gebeuren om hier gevolg aan te geven. Verschillende instanties hebben uitspraak gedaan en meer duidelijkheid gegeven over de vraag wat er onder een verzoek tot inzage verstaan kan worden. Uit de uitspraken blijkt dat het inzagerecht niet onbeperkt geldt, dat het volstaat om in een begrijpelijke vorm een overzicht van de persoonsgegevens te verstrekken en dat het verzoek tot inzage concreet dient te zijn.

Op grond van artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft iedere betrokkene (dus degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt) het recht een overzicht van zijn verwerkte persoonsgegevens te krijgen van de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het zogeheten inzageverzoek is bedoeld om de betrokkene in staat te stellen in te zien welke persoonsgegevens van hem of haar zijn verwerkt, of de persoonsgegevens correct zijn en om te controleren of de persoonsgegevens rechtmatig zijn verwerkt. Het doel van het inzageverzoek is daarbij niet relevant. Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Mensen hebben dus geen recht op informatie over anderen.

Beperkingen

Bij een recht van inzage mag iedere betrokkene een organisatie vragen of deze persoonsgegevens van hem of haar heeft vastgelegd en zo ja, welke persoonsgegevens. Het recht op inzage is echter niet onbeperkt. Zo vallen bijvoorbeeld interne notities en gedachtevormingen die bedoeld zijn voor interne zaken, zoals overleg, beraad en besluitvorming, niet onder het inzagerecht. Een uiteindelijk op grond van interne notities opgemaakt rapport valt wel onder het inzagerecht. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het recht op inzage alleen betrekking heeft op de persoonsgegevens die in betrokken documenten zijn weergegeven en niet op de documenten zelf. Deze documenten hoeven dus niet in hun volledigheid te worden afgegeven aan de betrokkene. Het is voldoende om in een begrijpelijke vorm een overzicht van de persoonsgegevens, die in de documenten worden verwerkt, te verstrekken. Het gerechtshof te ’s Hertogenbosch heeft dit verder ingevuld en bepaald dat er per geval bekeken dient te worden of een document persoonsgegevens bevat. Daarnaast dient het verzoek tot een overzicht van de persoonsgegevens van de betrokkene concreet te zijn. Het verzoek mag voor de organisatie niet een veel te omvangrijke en daarmee kostbare zoektocht met zich meebrengen.

De verschillende uitspraken hebben meer duidelijkheid gegeven omtrent het recht van inzage in persoonsgegevens. Duidelijk is nu dat het inzagerecht niet onbeperkt is. Onder het inzagerecht is een concreet verzoek van de betrokkene aan de organisatie en tevens begrijpbare communicatie, van de persoonsgegevens door de organisatie naar de betrokkene toe, van belang.

Meer weten?

Wilt u meer over het recht op inzage weten en hoe u, ook met de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming in het vooruitzicht, als organisatie het beste met inzageverzoeken kunt omgaan? Neem dan contact met ons op.

Meer blogs lezen?