Gevoel van controle bij consument leidt tot meer vertrouwen in organisatie

Uit een onderzoek van de Data Driven Marketing Association (DDMA) blijkt dat consumenten vertrouwen in de organisatie als een cruciale factor beschouwen als zij besluiten persoonsgegevens te verstrekken in ruil voor producten of diensten. Uit het onderzoek volgt dat dit vertrouwen primair wordt verhoogd als een organisatie transparant is over wat de consument terug kan verwachten voor het delen van zijn persoonsgegevens.

Centraal in het onderzoek staat de houding van de consument ten aanzien van het delen van persoonsgegevens. De DDMA is de Nederlandse branchevereniging voor marketing, het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksorganisatie Gfk. Eén van de voornaamste uitkomsten is dat in alle doelgroepen het gevoel van controle een cruciale rol speelt. De doelgroep tussen 25-34 jaar heeft een groter gevoel van controle bij het verstrekken van hun persoonsgegevens, wat leidt tot meer vertrouwen in de organisatie op het gebied van privacy. Uit het onderzoek blijkt dat de doelgroepen vanaf 35 jaar minder het gevoel te hebben dat ze ‘in control’ zijn, wat leidt tot een verminderd vertrouwen in de organisatie.

Vertrouwen in de manier waarop uw organisatie met de persoonsgegevens van uw klanten omgaat blijkt keer op keer cruciaal te zijn. Scepsis wordt veelal veroorzaakt door onbegrip en wantrouwen jegens zaken als privacy.

Als organisatie is het belangrijk om aan het vertrouwen van de consument in uw organisatie te werken. Organisaties kunnen dit doen door:

  • Duidelijke informatie te verschaffen aan de consument om duidelijk te maken waarom zij data vragen;
  • Indien mogelijk de voordelen laten zien die data mogelijk maken, zoals een betere dienstverlening, lagere prijzen of betere content;
  • De consument te wijzen op het recht op inzage, recht op correctie en op het recht van verzet;
  • Data alleen te gebruiken voor datgene waarover de organisatie consumenten heeft geïnformeerd;
  • Ondubbelzinnige toestemming te vragen voor het gebruik van data voor online marketing doeleinden.

Vertrouwen is de meest genoemde factor aan de hand waarvan consumenten besluiten gegevens wel of niet te delen. Reputatie en populariteit van een merk worden steeds doorslaggevender voor een consument voor de overweging om toestemming te geven voor het uitwisselen van persoonsgegevens voor diensten.

We gaan naar een datasamenleving waarin de consument er welwillend tegenover staat om hun persoonsgegevens te delen, mits de voordelen en waarborgen duidelijk zijn. Transparantie is daarbij belangrijk en bovendien verplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming krijgt de consument meer rechten en bedrijven meer plichten ten aanzien van transparantie en controle. Zoals het recht van inzage, gegevenswisseling en dataportabiliteit. Als bedrijf of organisatie is het van belang om daarvan goed op de hoogte te zijn.