Emotieherkenningssoftware en privacy, hoe zit dat?

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van softwareprogramma’s die emoties kunnen herkennen. Deze programma’s kunnen voor tal van doeleinden worden ingezet, waarbij een van de meest voor de hand liggende toepassingen wellicht het afstemmen van advertenties op iemands emotie is. Een dergelijke toepassing raakt echter al snel aan de privacy van gebruikers. Organisaties die voornemen om een dergelijke verwerking te doen, zullen daarom moeten onderzoeken of zij daarmee voldoen aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

Voor organisaties kan het aflezen van emoties van de gebruiker zeer waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat informatie over hoe klanten reageren op een advertentie organisaties in staat kan stellen effectiever te adverteren. Desalniettemin kan het aflezen van emoties gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker, vooral als deze gegevens worden opgeslagen en worden gekoppeld aan (een profiel van) de bezoeker. Om optimaal gebruik te maken van deze toepassing is het daarom van belang dat organisaties, voordat zij dergelijke software gebruiken, goed nadenken over de privacyaspecten die hiermee gemoeid zijn en hoe deze kunnen worden afgedekt.

Of bij het gebruik van emotieherkenningssoftware rekening moet worden gehouden met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in eerste instantie afhankelijk van de vraag of sprake is van de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Wanneer gegevens bijvoorbeeld alleen geanonimiseerd worden verwerkt is de Wbp niet van toepassing. Organisaties dienen daarom eerst te identificeren of, en zo ja, welke persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Vervolgens dienen zij te onderzoeken hoe de privacy inbreuk van betrokkenen zo klein mogelijk kan worden gehouden (Privacy by Design). Een instrument dat hiervoor kan worden gebruikt is de Privacy Impact Assessment (PIA). Met behulp van een PIA kunnen voorafgaand aan de verwerking privacyrisico’s worden geïdentificeerd en wordt de organisatie in staat gesteld om na te denken over mogelijke maatregelen waarmee die risico’s beperkt kunnen worden.

Door voldoende aandacht te schenken aan privacy en gegevensbescherming kan het draagvlak voor de verwerking van persoonsgegevens onder gebruikers groeien, waardoor ook de kans op succes van het project toeneemt. Met name bij nieuwe technologieën is het creëren van voldoende draagvlak van groot belang voor het succes van het project.