Uitspraak EU HvJ: dynamische IP-adressen zijn persoonsgegevens

Woensdag 19 oktober heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen, die zijn gesteld door het Duitse hooggerechtshof in de zaak Breyer versus de Bondsrepubliek Duitsland. In deze zaak staat centraal of de Duitse overheid de (dynamische) IP-adressen van haar websitebezoekers mag verzamelen en opslaan. Ondanks het feit dat de uitspraak ziet op aanbieders van onlinemediadiensten zou de inhoud breder kunnen doorwerken naar website aanbieders meer in het algemeen.

IP-adressen

Naar aanleiding van de rechtszaak waarin de heer Breyer de Duitse overheid heeft gedaagd om de verzameling en opslag van IP-adressen te staken, heeft het Duitse hooggerechtshof vragen gesteld aan het Hof om duidelijkheid te krijgen over de vraag of een dynamisch IP-adres ook als een persoonsgegeven moet worden beschouwd.

Een IP-adres is een numeriek ‘adres’ dat aan apparaten wordt toegekend om de communicatie via Internet mogelijk te maken en kan statisch of dynamisch zijn.

Een statisch IP-adres is onveranderlijk en maakt permanente identificatie van het met het internet verbonden apparaat mogelijk. Een dynamisch IP-adres is tijdelijk en wordt bij elke verbinding met het internet toegekend en bij latere verbindingen vervangen.

Overwegingen van het Hof

In het arrest onderstreept het Hof dat persoonsgegevens alle gegevens zijn die betrekking hebben op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon. Om te bepalen of een dynamisch IP-adres een persoonsgegeven is, moet dus worden vastgesteld of het relateert aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Hiervoor wordt gekeken naar de middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door de verantwoordelijke of enige andere persoon kunnen worden gebruikt om de persoon te identificeren.

De websitehouder, in dit geval de Duitse overheid, kan zelf een IP-adres vaak niet direct herleiden tot een persoon. De internetaanbieder van die persoon kan dit wel omdat zij over identificerende informatie beschikt. De internetaanbieder mag deze extra informatie niet direct verstrekken aan de websitehouder. Het Hof stelt echter dat de websitehouder wel via politie of justitie, met name in geval van cyberaanvallen, de aanvullende informatie kan verkrijgen van de internetaanbieder en ziet dit als een wettig middel.

Het Hof komt daarom tot de conclusie dat dynamische IP-adressen ook persoonsgegevens zijn, als de aanbieder van de onlinemediadienst wettige middelen tot zijn beschikking heeft om de aanvullende gegevens van de internetaanbieder te verkrijgen.

Gevolgen

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor iedere organisatie die wettelijke middelen ter beschikking heeft om bij een ISP aanvullende identificerende gegevens op te vragen. Ook voor dynamische IP-adressen moeten deze organisaties als gevolg van deze uitspraak aan alle vereisten uit de Wbp voldoen.

Meer weten over wat deze uitspraak voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

 

 
Jules van Stralendorff Legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655