Digital Single Market: 1 wet, 28 toezichthouders

De Europese Commissie is helder: de Digital Single Market levert banen en economische groei op en legt de basis voor een groter Europees aandeel in de wereldwijde tech- en internetmarkt. Die ambitie wordt breed ondersteund: een echte Digital Single Market stimuleert start-ups en scale-ups om groot te groeien, zodat ze ook echt de concurrentie met bedrijven uit de VS en China aankunnen. Dat vraagt om het stimuleren van kansen in Europa, niet het opwerpen van barrières voor bedrijven van buiten Europa.

Om die kansen te stimuleren en van Europa één digitale markt te maken, moeten we af van verschillen in nationale regelgeving op bijvoorbeeld consumentenrecht en (online) privacy. Nu komt het nog met regelmaat voor dat lidstaten zelf een toevoeging doen bovenop Europese wetgeving. De cookiewet in Nederland is daarvan een voorbeeld. Niets is daarnaast zo verleidelijk om eigen verworvenheden die geen stand hielden in de onderhandelingen in Brussel, toch weer in nationale wetgeving vast te leggen.

De Commissie ziet deze noodzaak ook en heeft daarom ambitieuze plannen aangekondigd om bestaande Europese wet- en regelgeving voor de Digital Single Market te harmoniseren of, als dat niet mogelijk blijkt, de afspraak te maken dat EU-lidstaten elkaars wetgeving erkennen. Met maar één doel: ondernemers in het digitale domein dienen niet 28 verschillende regels na te leven, maar 1 regel die geldt in de hele EU. Dat maakt grensoverschrijdend digitaal zakendoen een stuk overzichtelijker en goedkoper.

Probleem is echter dat in de praktijk meer nodig is dan harmonisatie van regelgeving alleen. Zo zijn de toezichthouders die regelgeving op het terrein van privacy, consumentenrecht en mededinging handhaven, nationaal georganiseerd. Zij oordelen vanuit de lokale omstandigheden en interpreteren daarbij regelgeving. Nationale toezichthouders hebben een belangrijke taak, maar zijn die lokale verschillen echter wel zo groot? Als in ieder land de toezichthouder op zijn eigen manier toezicht houdt op bedrijven, dan dreigt harmonisatie weer fragmentatie te worden. Zonder coördinatie van toezicht ontstaat dus geen Digital Single Market.

Er zijn al diverse voorbeelden van over elkaar heen buitelende toezichthouders. Bedrijven dienen natuurlijk te voldoen aan in de EU geldende wetgeving en zullen zich houden aan besluiten van en afspraken met hun toezichthouder. Maar het helpt niet als toezichthouders onderling anders denken over regels en rechtsonzekerheid creëren doordat ze deze net iets anders interpreteren. En hoe kleiner het bedrijf, hoe groter gefragmenteerd toezicht een barrière voor grensoverschrijdende handel wordt. Zeker voor start-ups.

Naast harmonisatie van regelgeving dient Europa dus ook snel werk te maken van betere afstemming tussen toezichthouders, zodat bedrijven zekerheid krijgen en zich niet alsnog zorgen hoeven te maken over 28 verschillende toezichtregimes.  Want als meningsverschillen tussen toezichthouders over de rug van bedrijven worden uitgevochten, dan zal Europa nooit de Digital Single Market worden die het ambieert.