Heeft u er al aan gedacht dat voordat u een persoonsnummer voor een ander doel of persoonsgegevens uit heimelijke observatie of strafrechtelijke gegevens voor derden gaat verwerken, u verplicht bent een voorafgaand onderzoek bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), aan te vragen? Bij een voorafgaand onderzoek beoordeelt de AP of uw organisatie aan de wettelijke eisen voldoet en de verwerking is toegestaan.

Voorafgaand onderzoek: waarom en hoe werkt het?

De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht een voorafgaand onderzoek indien er bijzondere privacy risico’s kleven aan de verwerking. Specifiek gaat het om drie soort verwerkingen:

  • Het verwerken van een persoonsnummer voor een ander doel,
  • Het verwerken van persoonsgegevens uit heimelijke observatie of
  • Het verwerken van strafrechtelijke gegevens voor derden.

Een voorafgaand onderzoek bestaat uit 1 of 2 fases. De eerste fase, het voorbereidende onderzoek, duurt maximaal 4 weken. In deze fase analyseert de AP de verwerking en geeft daarover een algemeen oordeel. Ook beslist de AP of nader onderzoek (fase 2) nodig is. In een nader onderzoek onderzoekt de AP de feiten en de rechtmatigheid van de verwerking.

De focus ligt hierbij op het beoordelen of uw organisatie voldoende maatregelen heeft getroffen om de privacy risico’s van de verwerking voldoende te mitigeren. Deze fase duurt maximaal 20 weken. Hierna publiceert de AP een ontwerpbesluit, waartegen belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Daarna volgt het definitieve besluit en bij goedkeuring mag u dan pas beginnen met uw verwerking.

Hoe kan Considerati mij helpen?

Gezien de relatief lange doorlooptijd is het van belang dat u op tijd begint met het aanvragen van een voorafgaand onderzoek. Considerati heeft ruime ervaring met het aanvragen en begeleiden van organisaties bij een voorafgaand onderzoek. De eerste stap is dat Considerati beoordeelt of uw voorgenomen verwerking voldoet aan de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hierbij geeft Considerati ook aanbevelingen die ervoor zorgen dat het voorafgaand onderzoek tot een positief einde kan worden volbracht. Daarna meldt Considerati het voorafgaand onderzoek namens u aan bij de AP. Tijdens het gehele proces is Considerati beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen en die van de AP over de voorgenomen verwerking.