Privacyrisico’s en mogelijke boetes snel online in te zien via Privacychecker.nl

Vandaag start Considerati met de website www.privacychecker.nl. Via deze site kunnen bedrijven en overheden direct gratis en anoniem inzicht krijgen in de privacyrisico’s van hun producten en diensten. Ook kunnen gebruikers berekenen hoe hoog de boete is die zij kunnen ontvangen wanneer de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht wordt.

Privacychecker.nl bestaat uit een drietal tools. Allereerst biedt de site een Privacy Impact Assessment quickscan waarmee organisaties kunnen inschatten hoe risicovol hun nieuwe product of dienst is vanuit privacy oogpunt. Ten tweede biedt de site een Wbp quickscan. Hiermee kunnen organisaties snel toetsten of zij compliant zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Tenslotte kunnen organisaties met de Privacy Boetemeter bekijken welke boete zij op dit moment riskeren wanneer de nieuwe Europese Data Protectie Verordening wordt ingevoerd. Alle resultaten van www.privacychecker.nl worden aangeboden in een rapport dat gratis en volledig anoniem te downloaden is.

Geeft uw rapport aanleiding voor nadere vragen, neem dan contact op met Considerati.

“Privacy  is één van de voornaamste oorzaken voor het mislukken van grote ICT projecten. Vanuit de EU komt er strenge nieuwe wetgeving aan met boetes tot 2% van de jaaromzet. Het is dus zaak dat bedrijven en overheden privacy serieus nemen” aldus Bart Schermer, partner bij Considerati. “Met deze site hopen wij bedrijven en overheden meer houvast te bieden bij het inschatten van privacyrisico’s en consumenten te behoeden voor toekomstige privacyschendingen.”