De kansen en de keerzijde van artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is hot. Wetenschappers, ingenieurs en innovateurs komen constant met nieuwe ideeën en ontwikkelingen die bijvoorbeeld gemak bieden in het dagelijks leven, nieuwe mogelijkheden creëeren in de industrie en assisteren bij het maken van slimme beslissingen op allerlei gebieden.

Er is ook een keerzijde aan deze ontwikkelingen. Wetenschappers, journalisten en politici zetten ethische vraagtekens bij technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie maar ook bij virtual en augmented reality en robotica. Vanuit de samenleving klinken geluiden dat door digitalisering privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk komen te staan.

Het kabinet staat voor de uitdaging een middenweg te zoeken tussen aan de ene kant optimaal gebruik maken van wat AI onze samenleving kan bieden en aan de andere kant gehoor geven aan de keerzijde van de ontwikkelingen.

De kansen van AI

AI biedt de mogelijkheid om productiviteit in veel sectoren te verhogen, dit kan een boost geven aan de Nederlandse economie. Daarnaast worden er met technologische ontwikkelingen nieuwe banen gecreëerd en kunnen maatschappelijke vraagstukken aangepakt worden doordat er bijvoorbeeld minder energie en grondstoffen nodig zijn voor productie. Ook voor overheidsdiensten zelf zijn er mogelijkheden om AI in te zetten. Bijvoorbeeld de website “overheid.nl”, een zoekmachine voor wet- en kamerstukken, kan gaan bouwen op een zelfdenkend algoritme. De dienstverlening aan de burger wordt geoptimaliseerd door middel van geavanceerde chatbots. Zorgrobots zijn volop in ontwikkeling. Er is een breed scala aan kansen en als de overheid daar geen gebruik van maakt dan heeft de samenleving daar op termijn last van. Daarom is het kabinet bezig met het inrichten van een kabinetsbrede digitaliseringsstrategie. De strategie wordt voor de zomer nog gepubliceerd en zal een uiteenzetting bevatten van de wijze waarop dit kabinet Nederland als digitale koploper gaat neerzetten.

De keerzijde van AI

Er zijn verschillende onderzoeken aangekondigd die opheldering moeten gaan bieden over de risico’s van technologische ontwikkeling en digitalisering.  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren laat onderzoeken op welke wijze digitalisering deel uit kan maken van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Ook laat zij onderzoek doen naar de effecten van het gebruik van algoritmen op mensenrechten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar de impact van artificiële intelligentie op publieke waarden. Dit is slechts een greep uit de onderzoeken die het kabinet uit zet om meer inzicht te krijgen in het onderwerp. Ondertussen gaan de ministers op verschillende manieren de dialoog aan met belanghebbenden.

Het is belangrijk dat bedrijven actief meedoen in de discussie over de kansen van AI en de inzet van nieuwe technologie. Het bedrijfsleven kan vanaf het begin meedenken over het beleid van de toekomst. Ook de wetenschap speelt een rol in dit vraagstuk. De gouden driehoek overheid-wetenschap-bedrijfsleven is meer dan eens de oplossing geweest.

Bart Pegge Managing Director / Director PA Practice

Meer weten over dit onderwerp?

pegge@considerati.com +31 (0) 644768320